Ordninga vedteken på årsmøtet 29.03.2017, og som var praktisert i 2017 og 2018 vert vidareført: Hamneavgifta vert lagt på ein grunnpris per båtplass med kr. 500/år(no kalla "fastavgift". Fastavgifta skal ikkje betalast av medlemar utan fast bryggje. Styret i båtlaget eller dugnadsnemnda "leiger inn" medlemar med nødvendig kompetanse til å utføra vedlikehald/arbeid- timegodtgjersle vert sett til kr.150. Dersom arbeid/vedlikehald treng særskilt kompetanse, må båtlaget leiga inn dette til marknadspris. Alt arbeid/vedlikehald skal godkjennast av "dugnadsansvarleg" eller styret.