Båtlaget arrow Dokument arrow Informasjon  
Meny
Båtlaget
Styret
Informasjon
Vedtekter
Hamnereglement
Dokument
Båtplassar
Straum og vatn
Dugnad
Medlemar
Kontakt oss
Lenker
Siste nytt
Gjestebryggja
Om gjestebryggja
Diesel
Gjestebok
Kart Kart -- Guest quay Guest quay -- Gästehafen Gästehafen -- Webcamera Webcamera
Informasjon

 

GJELDANDE PRISAR I 2019

VEDTEKNE PÅ ÅRSMØTET 2019

 

Prisar ved tildeling av båtplassar

 

Ved tildeling av båtplass skal det betalast eit innskot som er rekna ut i høve til breidda på bryggja, og om det er kort eller lang utliggjar. Innskotet vert betalt attende utan renter eller andre tillegg, dersom den som har fått tildelt bryggje, seinare seier frå seg bryggja.
I tillegg skal det betalast eingongsavgift som ikkje vert betalt attende.

 

Det er lægre prisar for sørsida av den inste bryggja enn i resten av båthamna. Dette fordi det er mindre rom for manøvrering her, og fordi det er nytta fortøyingsbommar på begge sider i kvar bås. Prisane for innskot og eingongsavgift er fastsett slik:

 

Vanlege bryggjer:

Pris per meter breidd, lang utliggjar:  Kr 6 420,-

Pris per meter breidd, kort utliggjar:  Kr 5 620,-      Breidda på bryggjene vert målt

Fast komponent:                               Kr 3 210,-      frå senter til senter

Eingongsavgift                                  Kr 2 680,-

 

Bryggjer på sørsida av den inste bryggja:

Pris per meter breidd:                        Kr 3 750,-       For bryggjer med gangbane:

Fast komponent:                               Kr 1 630,-       Tilleggsinnskot på kr 1850,-

Eingongsavgift                                   Kr 2 340,

 

 

 

Ekstra lykle (kvar medlem kan maksimalt ha ein ekstra lykle): Kr 400,-. 
Ved utmelding skal lyklar leverast attende, avgift for ekstra lykle vert ikkje refundert.

Depositum lykle for andre: kr. 500,-(vert betalt attende når leigetilhøve tek slutt)

Båttralle per døger: Medlemar kr.100,-, andre kr. 100,- 

 

Årlege avgifter (rekning plar verta send ut i april månad):

Medlemskontingent pr. medlem       Kr 500,-

Bryggjeleige pr. meter breidd            Kr 500,-                                                                            

Fast årsavgift for bryggjeplassen      Kr 500,-         

Kortidsleige i båthamna,  pris per månad:

"0-plassar" (mellom inste utliggjar og land) kr 300

Sørsida av C-bryggja kr 500

Andre plasssar, også i gjestehamna om vinteren, kr.80,- per meter båtlengd per månad.

Bruk av straum kjem i tillegg

Leige av båtplassar for gjester om sommaren, pris per døgn:

Båtar til og med 30 fot kr 150

31 - 40 fot kr 200

Over 40 fot kr 250

Prisane inkluderer bruk av straum i denne perioden.

Sommaren er i denne samanhengen fastsett til månadene f.o.m. mai til og med august, 

vinteren dei resterande månadene.

I tillegg til å betala kontant i båthamna, kan det no betalast med Vipps til 510668.

Rentekompensasjon: Satsen vert sett til førre året si styringsrente i Norges Bank +2%-poeng.

Ordninga gjeld 6 medlemar, som etter gjennomgangen i 2017-18 har valt slik ordning i staden for

for å betala inn tilleggsinnskot for å disponera større bryggje enn opprinneleg betalt innskot for.

Straum og vatn: Ordninga som gjeld i 2018, vert vidareført, m.a. slik at bruk av straum i perioden

1. september - 30. april skal betalast med same pris per kwh som båtlaget betaler for straumen, pluss

ei årleg fastavgift på kr. 150,-.

Bruk av dusj, vaskemaskin og tørketrommel for medlemar (nytt frå 2019):

Dei som bruker desse tenestene, skal betala kr.10,- per gong. Den einskilde må sjølv halda oversikt over 

eige forbruk og vippsa betaling for bruk til båtlaget.

Godtgjersler til styret og andre:

Godtgjerslene vert vidareført uendra med tillegg for at kontaktpersonen(nestleiar får fast årleg godtgjersle).

Satsane er fylgjande:

* Leiar, kontaktperson/nestleiar, skrivar og rekneskapsførar kr.5000,- per år kvar

* Nettsideredaktør kr. 1500 per år

* Revisor kr. 1000 per år.

* Styremedlemar/varamedlemar kr.250 per styremøte dei har møtt på(gjeld ikkje dei med fast årleg godtgjersle).




 


 


There are no documents in this category
Bilete
Fotograf:
havna.com
 
Go to top of page  Båtlaget | Styret | Informasjon | Vedtekter | Hamnereglement | Dokument | Båtplassar | Straum og vatn | Dugnad | Medlemar | Kontakt oss | Lenker | Siste nytt |