Båtlaget arrow Siste nytt  
Meny
Båtlaget
Styret
Informasjon
Vedtekter
Hamnereglement
Dokument
Båtplassar
Straum og vatn
Dugnad
Medlemar
Kontakt oss
Lenker
Siste nytt
Gjestebryggja
Om gjestebryggja
Diesel
Gjestebok
Kart Kart -- Guest quay Guest quay -- Gästehafen Gästehafen -- Webcamera Webcamera
Siste nytt PDF Skriv ut E-post
Forfatta av Administrator   
Friday 04. July 2014

Endring av adresse.

Det er dei einskilde medlemmane si plikt å syta for at styret til ei kvar tid har fått korrekt e-postadresse og postadresse, slik at alle meldingar m.m. kjem fram til den einskilde. 

Det er sekretæren i laget, Terje Rognsvåg, som skal ha denne meldinga! Du finn e-postadressa hans i oversynet over styret på heimesida. 

Pass også på at telefonnummeret som er oppgjeve bak namnet ditt på portane til kaiane, er korrekt! Dette er viktig for styret om dei lyt ha tak i båteigaren om noko skulle vera gale med båten til denne.


For informasjon frå årsmøtet og styremøta sjå bolken: INFORMASJON

 

REKNESKAPEN FOR 2018.

Som de ser er det eit driftsresultat på pluss kr 195 000 før avskrivingar, kr 131 000 etter avskrivingar. Begge deler kr 31 000 betre enn budsjettert. Investert knapt kr 482 000.

Så er det ein minus på ut- og innbetalingar på innskot for bryggjer på knapt kr 63 000. Men dette påverkar ikkje driftsresultatet; forpliktingar / gjeld til medlemene er sjølvsagt tilsvarande redusert. 


KINSARVIK BÅTLAG Rekneskap Budsjett Avvik
Org.nr.  979 894 341 2016 2017 2018 2018 i høve budsj.
Medlemskontingent  18 340 34 665 34 042 33 000 1 042
Bryggjeleige fast (tidl. dugnadsgebyr) 48 800 33 625 33 083 34 000 -917
Bryggjeleige variabel 99 492 88 960 108 240 112 000 -3 760
Bryggjeleige ikkje-medl. (fakturert) ikkje spes. 60 475 18 640 55 000 -36 360
Bryggjeleige gjester (kontant + vipps) 108 519 68 786 116 080 75 000 41 080
Straum refundert 4 844 81 654 23 608 40 000 -16 392
Andre inntekter 0 400 400 3 000 -2 600
Eingongsavgift ved tildeling av bryggje 13 060 15 400 8 380 15 000 -6 620
Renter, rentekomp., purregebyr 1 205 3 635 4 074 3 000 1 074
Sum driftsinntekter 294 260 387 599 346 547 370 000 -23 453
Kontorutg., administrasjon, forsikring 31 356 40 953 46 168 40 000 6 168
Godtgjersler for administrasjon 0 23 000 23 500 25 000 -1 500
Godtgjersler dugnad (utanom invest.) 0 14 850 3 750 15 000 -11 250
Straum  34 126 70 775 44 371 55 000 -10 629
Vedlikehald m.m. 34 094 38 670 18 422 45 000 -26 578
Utstyr inkl. båt-tralle 0 52 861 3 641 10 000 -6 359
Gjestebryggje (tidl. ny bryggje / lokale) 0 22 500 0 0 0
Gebyr, avgifter 195 1 142 2 448 1 000 1 448
Kommunale avgifter 7 890 8 274 8 688 10 000 -1 312
Tap på fordringar 0 1 375 600 0 600
Eksternt lån: Renter, gebyr 0 0 0 5 000 -5 000
Tilbakebetalt dugnadsavgift 0 46 000 0 0 0
Sum driftsutgifter 107 661 320 400 151 588 206 000 -54 412
Driftsresultat før avskrivingar 186 600 67 200 194 959 164 000 30 959
Avskrivingar -51 600 -64 001 -64 000 -64 000 0
Driftsresultat etter avskrivingar 135 000 3 199 130 959 100 000 30 959
Innbetalt innskot tildeling bryggjer 100 528 123 080 107 575   107 575
Attendebetalt innskot bryggjer -95 998 -53 009 -170 364   -170 364
SUM nto innskot bryggjer / nøkkel 4 530 70 071 -62 789 0 -62 789
           
Investering / større vedlikehald 0 0 481 842 550 000 -68 158
Betalt mva drift (inngår i driftsutg.):   33 983 20 363
 
Balanse per 31.12 i året 2016 2017 2018 Endring  
Bank, driftskonto 91 148 15 057 19 820 4 763  
Bank, høgrentekonto 348 769 557 295 208 078 -349 217  
Uteståande krav minus kortsiktig gjeld 0 4 836 -383 -5 219  
Verdi anlegg 925 416 861 415 1 279 257 417 842  
Sum aktiva 1 365 333 1 438 603 1 506 772 68 169  
           
Innskot frå medlemene (skuld) 1 077 534 1 097 399 1 034 610 -62 789  
Eksternt lån / kassakreditt 0 0 0 0  
Eigenkapital  287 799 341 204 472 162 130 958  
Sum skuld og eigenkapital 1 365 333 1 438 603 1 506 772 68 169  
I kolonna for rekneskap 2017 er nokre av inntekts- Kinsarvik, den  12.1.2019
postane omgruppert i høve den "offisielle" rekneskapen. Håkon Grønsdal


Sist oppdatert ( Sunday 13. January 2019 )
 
Bilete
Fotograf:
havna.com
 
Go to top of page  Båtlaget | Styret | Informasjon | Vedtekter | Hamnereglement | Dokument | Båtplassar | Straum og vatn | Dugnad | Medlemar | Kontakt oss | Lenker | Informasjon | Siste nytt |