Båtlaget arrow Informasjon  
Meny
Båtlaget
Styret
Informasjon
Vedtekter
Hamnereglement
Dokument
Båtplassar
Straum og vatn
Dugnad
Medlemar
Kontakt oss
Lenker
Siste nytt
Gjestebryggja
Om gjestebryggja
Diesel
Gjestebok
Logg inn

Gløymt passord?
Kart Kart -- Guest quay Guest quay -- Gästehafen Gästehafen -- Webcamera Webcamera
Informasjon PDF Skriv ut E-post

INFORMASJON FRÅ STYRET 2017-2018.Save

Gjeldande kostnader for tildeling av båtplass, medlemskontingent m.m. for 2018.

For å få eit oversyn over kva tildeling av båtplass kostar, storleik på medlemskontingenten, bryggjeleiga, fastavgifta er, viser ein til menylista merka "Dokument". Trykk her og gjeldande prisar dukkar opp!

Referat etter årsmøtet 9.3.2018 – Hardangertun Kinsarvik

Medlemene vart ynskt velkomne (14 stk) av formannen, og innkalling, årsmelding og rekneskap 2017 og budsjett 2018 vart godkjent. Årsmøtet ynskjer at laget opprettar «mailgruppe», og at innkalling til årsmøte med sakspapir vert sendt elektronisk til medlemene.

Sak. 1 – ny brygge. Johnny Mæland orienterte om prosessen, og val av leverandør (Jamax, Os i Hordaland). Årsmøtet vedtok styret sitt forslag samrøystes, dvs. det vert inngått kontrakt med Jamax levering vår 2018, finansiering av laget sine eigne bankinnskot. Johnny Mæland er prosjektleiar/tilretteleggjar av praktisk arbeid mv.

Sak 2 – straum i hamna. Styret sitt forslag forkasta med 5 for/9 mot. Forslag frå Arild Kristiansen/Terje Kvalvik om berre adm. påslag kr. 150/år vart vedteke. Straumpris vert gjeldande pris straum til brukarane + adm. påslag kr. 150/år.

Sak 3 – leigeprisar gjestehamn. Styret sitt framlegg (sjå sakspapir) vedteke med tillegg – båtar over 40 fot, kr. 250,- døgn. Ordninga med reduksjon (rabatt) fleire døgn fell vekk.

Sak 4 – auka bryggjepris/leige. Styret sitt framlegg vedteke mot 1 stemme. Dvs. bryggjeleiga aukar med kr. 100 kr/m brygge pr. år.

Sak 5 – tryggleik i hamna. Styret skal fylgja opp vedtektene/hamnereglementet i høve stell og vedlikehald båtane i hamna. Eks. festing i brygge jfr. reglement, og båtar skal opp kvart 2. år for reingjering groe, sjekk av anodar osv.

Sak. 6 – MVA- registrering og innmelding KNBF (Kongeleg Norsk Båtforening) – innmelding i registeret for mva – refusjon og KNBF vedteke samrøystes.

Sak 7 - VIPS – det er no mogeleg å betala for seg med nemnde ordning – gjestehamn og faktura til båtlaget.

Sak 8 - godgjersla til styret – vart vedteke vidareført jfr. saksdokumenta til årsmøtet.

Sak 9 - bruk av tralle – årsmøtet vedtok vidareføring av dagens ordning mot 1 stemme.

Sak 10 – rentekompensasjon for medlemer som har vald «avbetaling» endra bryggjeleige – orienteringssak til årsmøtet.

Sak 11 – Gjennomgang av vedtekter/hamnereglement. Nytt styre skal gå igjennom nemnde dokument, og vurdera ekstraordinært årsmøte – dersom endringar krev dette.

Sak 12 – val. Bjarte Vikane (attvald som formann)

                       Terje Rognsvåg - ny skrivar (Knut Bue ynskte ikkje attval)

                       Terje Kvalvik - nytt styremedlem

 

Valkomite:   Reidar Steingildra – nytt medlem

 

SAKSLISTE ÅRSMØTET 9. MARS 2018 KL. 1800  – HARDANGERTUN, KINSARVIK

Konstituering årsmøte:

-val av møteleiar, referent og godkjenning innkalling.

-årsmelding 2017

-rekneskap 2017 og budsjett 2018

 

Saker til handsaming/vedtak: (sak 7, 8, 9 og 11 er orienteringssaker, men kan diskuterast/kommenterast).

SAK 1. Ny brygge – Johnny Mæland orienterer om kontakt med Jamax, Os, og leveringsbetingelsar, praktiske spørsmål mv. Johnny Mæland er oppnevnt som prosjektleiar – og planlegg litt korleis dette skal gjennomførast – dersom årsmøtet gjer vedtak om kjøp. Gamal brygge er avtala seld til Lofthus Båtlag for kr. 10.000,- Bjarte har kontakt med dei. Styret meiner at tiltaket kan finansierast av laget sine eigne midlar utan låneopptak.

Sak 2. Straum i havna – styret gjer framlegg om kr. 0,50 i påslag straumpris + fasavgift på kr. 150/år. Vikår som elles vedteke tidlegare – rekneskapsførar har laga tekst/formulering til ordning/avtale – sjå tekst under:

Bruk av straum i hamna skal vera formalisert mellom Båtlaget og brukar i form av skriftleg avtale. Frå og med 1. september til og med 30. april skal all straum som vert brukt av medlemer eller gjester målast med straummålar og betalast for. Forbruket vert målt ved avlesing per 1/9, 31/12 og 30/4. Brukar vil vera ansvarleg for bruken, og kan sjølv sikra uttaket. Straumuttak som ikkje er i bruk eller er leigde bort, vert avlåste eller kopla frå.

 

For bruk av straum i dette tidsrommet skal betalast det same per kwh som Båtlaget betalar for straumen, pluss eit påslag på 50 øre per kwh. Dette til dekning for kostnader og arbeid Båtlaget har med å administrera ordninga. Faktura vert sendt ut i mai for 1. halvår og etter årsskiftet for 2. halvår, og skal førast i rekneskapen for det året straumen er brukt.

 

I tillegg vert det kravd ei årleg «fastavgift» på kr 150 per år som vert teke med på fakturaen for 2. halvår. Fastavgifta vert ikkje refundert ved kortare/avbroten leigetid.

 

Frå og med 1. mai til og med 31. august er bruk av straum gratis. Båtlaget oppmodar alle medlemer om å la feriegjester nytta uttaka, dersom ein ikkje nyttar det sjølv.

 

Sak 3. Leigeprisar gjester båthamna – styret gjer framleg om moderat auke prisar gjester båthamna. Båtar opp til 30 ft. 150 kr/døgn, 30-40 > ft. 200 kr/døgn.  Ordninga med prisreduksjon ekstra døgn fell vekk.  0-plassar 300 kr/mnd. Nokon plassar C-bryggja 500 kr/mnd, og leige vanlege plassar 790 kr/mnd. 

 

Sak 4. Auka bryggjeleige medlemer med fast båtplass. Styret gjer framlegg om auke kr. 100 /m – eks. vil dette medføra at eit medlem med 3 m brei båtplass får kr. 300,- meir i bryggeleige. Dette vert gjort for å byggja opp fond til framtidig vedlikehald. Ellers vil Arild orientera litt om kva me bør ta omsyn til frametter, og medlemene bør og gjera seg opp ei meining om korleis laget skal driftast, eks. utbygging av gjestehamn med tanke på fleire gjester, eller skal båtlaget primært vera for medlemer og eigne båtar..?? 

 

Sak 5. Tryggleik og stell/vedlikehald av båtar som ligg i båthamna. Nestformannen har kome med forslag om at alle båtar skal opp på land for sjekk bunnsmurning, annoder, festeanordningar brygge etc. Dette for at tryggleiken skal vera best mogeleg for båtlaget, medlemene, og førebyggja uynskte hendelsar med sakde brygge/båtar. Orientering ved nestformannen.

 

Sak 6. MVA og innmelding KNBF med tanke på moms refusjon.  Dersom årsmøtet gjer vedtak om innmelding – må vedtektene gjennomgåast og mogeleg endrast noko. KNBF kan truleg vera til hjelp omkring dette – og elles i praktiske/økonomiske  spørsmål laget måtte ha.

Notat 17.08.2017, revidert 17.02.2018 (tala på side 2)

 

Til styret i Kinsarvik båtlag (notat frå rekneskapsførar).

På styremøtet den 14. august i år kom eg inn på ordninga med kompensasjon for meirverdiavgift (mva) til frivillige organisasjonar, og i samband med dette interesseorganisasjonen Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). Kjelder for det eg gjorde greie for er i hovudsak heimesida til Lotteri- og stiftelsestilsynet som administrer ordninga med kompensasjon for mva, og heimesida til KNBF. I dette notatet er eit samandrag av det eg sa på møtet:

 

Kompensasjon for mva

 

For 2015 (utbetalt i 2016) fekk over 23 000 lag og foreiningar utbetalt 1,29 milliardar kroner frå Staten som delvis kompensasjon for utgifter dei hadde til mva. Av desse var 236 båtforeiningar, 219 gjennom KNBF og 17 sjølvstendige. Av dei som var tilslutta KNBF var utbetalt frå kr 638 til den minste og kr 445 362  til den største, gjennomsnittleg knapt kr 35 000. Ordninga har ikkje gitt full kompensasjon, sist utbetaling kompenserte 76,3% av godkjende utgifter til mva.

 

Det er to «modellar» ein kan søkja etter:

1)    Dokumentert modell, dvs. at ein må dokumentera utgifter til mva.

2)    Forenkla modell, der ein berre dokumenterer dei totale driftsutgiftene. Av dette reknar systemet med at 7% er utgifter til mva.

3)    Dersom eit lag har hatt godkjende driftsutgifter på kr 250 000, ville laget for 2015 fått utbetalt kr 250 000 x 0,07 x 0,763 = kr 13 352.

 

Eit lag som har ein stor del av utgiftene i form av utgifter det er mva på, vil altså tena på den dokumenterte modellen. Og omvendt.

 

Dersom eit lag er medlem av ein større organisasjon, for Båtforeiningar KNBF, må ein søkja gjennom organisasjonen og nytta forenkla modell.

 

Minstegrense kr 200 000 i godkjende totalkostnader (forenkla modell) eller kr 14 000 i utgifter til mva (dokumentert modell). Minstegrensa gjeld ikkje for søknad gjennom «sentralledd». Kinsarvik båtlag vil truleg falla under minstegrensa dei fleste år, slik at sjølvstendig søknad er uaktuell. Det skal gjerast ein del frådrag i grunnlaget, som kan vera aktuelle for eit båtlag. Som t.d. straum som vert betalt av medlemene, og kanskje fleire andre ting. Kan vera komplisert og må sjekkast nærare. Utgifter til investeringar skal haldast utanfor.

 

Det er eit vilkår at laget kan definerast som ein «aktiv og frivillig organisasjon» og innfrir vilkåra for registrering i Frivilligregisteret i Brønnøysund, og vera innmeld der. Dersom Kinsarvik båtlag skal meldast inn i registeret, må vedtektene tilpassast. Dagens §9 om oppløysing av laget må i alle fall endrast. Ein annan fordel med å vera med i Frivilligregisteret er at ein då kan motta Grasrotmidlar frå Norsk Tipping.

Medlemskap i KNBF

 

Kinsarvik båtlag bør vurdera medlemskap i KNBF. I praksis trur eg dette er nødvendig for å kunna delta i ordninga med mva-kompensasjon. Viss ikkje vert ein lett råka av minstegrensa, og det vil i alle fall forenkla søknadsprosessen vesentleg. Vidare vil ein der kunna få råd og hjelp i samband med ein søknad om mva-kompensasjon, særleg om kva for utgifter som skal takast med og ikkje.

 

Det er også andre fordeler med eit medlemskap i KNBF, bl.a. rabattordningar på forsikring og andre ting. Sjå heimesida deira.

 

Medlemskap for eit båtlag kostar kr 50 per medlem i året (dvs. om lag kr 3 500 for Kinsarvik båtlag). Dei har også ordning med kollektivt medlemskap for medlemene, som i tilfelle kostar kr 120 per medlem. Direkte medlemskap for ein person kostar kr 350.

 

I vårt område er følgjande båtlag medlemer i KNBF. Medlemstal i parentes, kronetalet er motteken mva-kompensasjon ved dei to siste tildelingane (utbetalt i 2016 for året 2015 /
2017 for året 2016):

 

                                               2015               2016

            Granvin (37)              kr   0               kr   9 746

            Husnes (166)             kr 110 031      kr 110 769

            Norheimsund (161)    kr  26 638       kr  17 508

            Odda (16)                   kr   0               kr   0

            Strandebarm (153)     kr  41 097       kr  37 372

            Ulvik (73)                  kr   3 394        kr   4 527

            Vikøy (59)                 kr   0               kr   4 072

            Øystese (121)             kr  10 688       kr   8 288

 

 

Sak 7. VIPS – rekneskapsførar har vore i kontakt med SPV – og oppretta konto for VIPS betaling – noko som gjer det lettare for gjester i hamna å betala for opphaldet. Kontrolltilgang Håkon og Arild konto for sjekk betaling. Laget må laga til INFO om dette i båthamna – og leggja ut kontonummer heimesidene.

 

Sak 8. Godgjersla  til styret mv. vert vidareført med fylgjande satsar:

Formann kr. 5000 år. Skrivar 5000 år. Rekneskapsførar 5000 år. Nettsideredaktør 1500 år. Styremedlem kr. 250 pr. møte. Elles vert arbeid i hamna som er godkjent (vedlikehald ymse) godtgjort med kr. 150 pr. time.  Revisor kr. 1000  pr. år. Vert vidareført dersom årsmøtet ikkje vedtek noko anna.

 

Sak 9. Bruk av tralle – satsar for bruk er kr. 100 pr. døgn for medlemer, og kr. 200 pr. døgn for ikkje medlemer. Medlemer har fortrinnsrett til leige. Det skal utformast avtale om vinterlagring med Vikane Entrepenør og vilkår knyta til dette.

 

Sak 10. Kostnad rentekompensasjon for medlemer som har vald «avbetaling» endra bryggeleige  – vert sendt ut saman med faktura medlemsavgift div (rekneskapsførar lagar oversyn utrekning for den enkelte kva dette utgjer).  Sjå eksempelet nedanfor:

 

"Styret ynskjer primært at dei som etter vedtaket av 04.12.2017 skal betala inn tilleggsinnskot, gjer dette. Men styret vil likevel, som eit alternativt tilbod for dei som måtte ønskja det og når det gjeld tidlegare endringar, tilby at dette kan ordnast med at dei i staden betalar ein årleg rentekompensasjon som tillegg til bryggjeleiga. Renta vil måtta følgja det generelle rente¬nivået, og årsmøtet vil fastsetja denne for kvart år som del av vedtaket om kontingentar og leigeprisar. Styret skisserte at ei slik rente etter dagens rentenivå vil bli om lag 2,5%. Dersom nokon i staden for å betala tilleggsinnskot vel dette alternativet, vil ein med dagens rente få eit årleg tillegg i bryggjeleiga på 2,5% av kr 9 784 = kr 245. Og ved ev. utmelding vil du då sjølvsagt berre få attendebetalt kr 10 048 tilsvarande det innskotet du er registrert med no."

 

 

Sak 11. Når det nye styret har konstituert seg etter årsmøtet – bør ein sjå igjennom og retta opp/ endra tekst i høve til endringar og vedtak som er gjort i seinare tid – både vedtekter og hamnereglement.

 

Sak 12. Val

Valstyret sitt framlegg – vert lagt fram for årsmøtet.

 

                              ÅRSMELDING KINSARVIK BÅTLAG 2017

Medlemstalet er pr. 1. mars 68 ned frå 5 frå 2016.

 

Styret i laget: Bjarte Vikane (formann på val 2018)

                         Arild Kristiansen (nestformann på val 2019)

                         Knut Bue (skrivar på val 2018)

                         Johnny Mæland (styremedlem – på val 2019)

                         Øyvind Solberg  (vara til styret på val 2019)

                         Lars Vaula Ystanes (vara til styret på val 2019)

 

Rekneskapsførar: Håkon Grønsdal

Heimesida KVB: Kristofer Eitrheim

Revisor: Vidar Jåstad

 

Aktiviteten i laget er god – med dei fleste båtplassane utleigde til medlemene eller andre inn-og utanbygds personar med båt. Også i år har me hatt ein del gjesteutleige i samband med at båthamna p Lofthus ikkje vart ferdig som planlagt.

 

Interessa for å kjøpa eller leiga plass i båthamna er svært god – og det er pr. dato berre 4 ledige plassar. Rekneskapsførar og laget har hatt ein gjennomgang av alle båtplassane og opplysingar for den einskilde i høve til økonomi og størrelse.

 

Her har det over mange år vorte gjort mindre endringar som ikkje har vorte gjort noko med, eks. medlemer har fått større/mindre båtplass. Dette arbeidet er no ajour.

 

Økonomien i laget er tilfredsstillande – men ein må nok rekna med at i åra som kjem – må det setjast av midlar/bygge opp fond for å ivareta nødvendig vedlikehald og reperasjonar.

 

Ordninga med dugnad er avvikla – men det har likevel vorte gjort ein del vedlikehaldsarbeid av medlemer etter gjeldande reglar. Mellom anna har dykkar sjekka festene for bryggjene.

 

Årsmøtet 2017 vert i år halde noko tidlegare enn vanleg – dette har samenheng med mogeleg avgjerd innkjøp av ny brygge B – sjå eiga sak til årsmøtet.

 

 

Kinsarvik, 26. februar 2018

 

Bjarte Vikane

/formann

 

KINSARVIK BÅTLAG Rekneskap  Budsjett
Org.nr.  979 894 341 2015 2016 2017 2018 2017
Medlemskontingent  18 200 18 340 34 665 33 000 34 000
Bryggjeleige fast (tidl. dugnadsgebyr) 29 900 48 800 33 625 34 000 34 000
Bryggjeleige variabel 89 172 99 492 88 960 112 000 100 000
Bryggjeleige gjester (fakturert) ikkje spes. ikkje spes. 54 475 55 000 0
Bryggjeleige gjester (kontantinnbet.) 60 652 108 519 74 786 75 000 100 000
Straum refundert 4 804 4 844 81 654 40 000 30 000
Andre inntekter 0 0 400 3 000 0
Eingongsavgift ved tildeling av bryggje 10 080 13 060 15 400 15 000 10 000
Renter, rentekomp., purregebyr 2 359 1 205 3 635 3 000 1 500
Sum driftsinntekter 215 167 294 260 387 599             370 000             309 500
Kontorutg., administrasjon, forsikring 48 446 31 356 40 953 40 000 35 000
Godtgjersler for administrasjon 0 0 23 000 25 000 0
Godtgjersler for vedlikehald / "dugnad" 0 0 14 850 15 000 0
Straum 39 554 34 126 70 775 55 000 35 000
Vedlikehald m.m. 29 800 34 094 38 670 45 000 40 000
Utstyr inkl. båt-tralle 0 0 52 861 10 000 55 000
Gjestebryggje (tidl. ny bryggje / lokale) 50 644 0 22 500 0 0
Gebyr, avgifter 233 195 1 142 1 000 2 500
Kommunale avgifter 7 518 7 890 8 274 10 000 8 000
Tap på fordringar 0 0 1 375 0 0
Eksternt lån: Renter, gebyr 0 0 0 5 000 0
Tilbakebetalt dugnadsavgift 0 0 46 000 0 0
Sum driftsutgifter 176 195 107 661 320 400             206 000             175 500
Driftsresultat før avskrivingar 38 972 186 600 67 200 164 000 134 000
Avskrivingar -51 600 -51 600 -64 001 -64 000 -51 600
Driftsresultat etter avskrivingar -12 628 135 000 3 199 100 000 82 400
Innbetalt innskot tildeling bryggjer 105 363 100 528 123 080    
Attendebetalt innskot bryggjer -117 273 -95 998 -53 009    
SUM netto innskot bryggjer -11 911 4 530 70 071 0 0
           
Investering / større vedlikehald 35 290 0 0 550 000 400 000
Betalt mva (inngår i driftsutg.): ikkje berekna 33 983
 
Balanse per 31.12 i året 2015 2016 2017  
Bankkonto 3450.10.45731 81 149 91 148 15 057
Bankkonto 3450.65.51767 167 638 348 769 557 295  
Uteståande krav minus kortsiktig gjeld 0 0 4 836  
Verdi anlegg 977 016 925 416 861 415  
Sum aktiva 1 225 803 1 365 333 1 438 603  
         
Innskot frå medlemene (skuld) 1 073 004 1 077 534 1 097 399  
Eksternt lån 0 0 0  
Eigenkapital  152 800 287 799 341 204  
Sum skuld og eigenkapital 1 225 803 1 365 333 1 438 603  

 

****************************************************************************


VINTEREN STÅR FOR DØRA – TRYGGLEIK I BÅTHAMNA

Styret oppmodar med dette alle medlemer/båteigarar om å sjå etter at alt er i orden. Det er nokre båtar som ber preg av lite bruk /tilsyn, eks mykje groe, manglar eller har skada kalesjer osv. Ein minner og om at alle tome båtplassar skal sikrast med tau mellom utliggjarane.


ÅRSMØTET 2017.

REFERAT FRÅ ÅRSMØTET PÅ HARDANGERTUN 29.3.2017

Årsmøtet vart opna og frammøtte vart ynskt velkomen av Johnny Meland (formannen var på reise), Egil Urheim vart vald til møteleiar, og det møtte til saman 11 medlemer (68 totalt).

 

SAK 1.   Møteinnkalling godkjend utan merknader.

SAK 2.   Årsmelding godkjend utan merknader.

SAK 3.   Rekneskap godkjend utan merknader.

SAK 4.   Styret sitt framlegg til vedtak godkjend utan merknader, ref. pkt. 4 i innkalling

              til årsmøte. § i 9 i vedtektene for båtlaget må endrast som ein fylgje av dette.

 

SAK.     Budsjett 2017 vart lagt fram for årsmøtet, og godkjend utan merknader.

 

SAK 6.  Ny brygge – styret får fullmakt til å arbeida vidare med saka. Uteståande krav 

             Ullensvang herad i samband med opprusting/ombygging båthuset må avklarast.

             Kristofer Eitrheim har vel mest kunnskap om denne saka, og han må kontaktast/vera

             med i denne prosessen. Styret må også innhenta tilbod, og vurdera korleis kjøpet skal

             finansierast. Årsmøtet la fram fleir forslag, eks. eingongsinnbetaling medlemer, 

             banklån, bruk av laget sine midlar.

 

SAK 7.  Bruk av straum i båthavna. Styret sitt framlegg jfr. vedlegg innkalling årsmøtet

             vedteken samrøystes.

 

SAK 8.  Rein fjøre prosjekt – orienteringssak frå styre. Ikkje tiltak dette prosjektet pr. no.

 

SAK 9.  Ny gjestebrygge – sak vedteken utsett.

 

SAK 10. Ny båttralle – Styret fekk fullmakt til å innhenta prisar (også lokalt), Egil/Johnny tek 

              kontakt med aktuelle leverandørar. Teneleg brukt båttralle kan også vurderast –

             dersom fraktkostnad/pris er god.

   

            Leigepris ny båttralle (når den er på plass) medlemmer kr. 100/døgn, ikkje medlemer

            Kr. 200/døgn. Medlemer har fortrinnsrett til leige/bruk.

 

 

SAK 11. Val til styre/kasserar.  Arild Kristiansen vart vald som nestformann, Lars V. Ystanes

              og Øyvind Solberg, tek attval som styremedlem. Håkon Grønsdal vert engasjert som 

              kasserar (valnemda hadde ikkje funne nokon til dette vervet).

 

Nytt styret vert då samansett slik:

 

Formann             Bjarte Vikane

Nestformann      Arild Kristiansen

Styremedlem      Johnny Meland

Skrivar                 Knut Bue

 

Vara til styret     Øyvind Solberg

                              Lars V. Ystanes

 

SAK 12. Andre opplysingar – Håkon Grønsdal vert engasjer som kasserar i laget, mot

              godtgjersle for medgått tid arbeid (RS=rund sum).

 

  

              Styret må sjå på samansetninga av styret iom at ein no har ein kasserar som ikkje er

              medlem i styret  (mogeleg vedtaksendring) – som må opp på neste årsmøte.

 

 

 

Kinsarvik, 19.4.2017

 

Knut Bue

skrivar

 

 

 

Melding lagt ut på heimesida 24. februar 2017.

Årsmøte vert onsdag 29.3.17 kl. 1800 Hardangertun Kinsarvik

Frist for å levera sak/er til styret/årsmøtet er 10.3.17 - Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadressar. Du må aktivera javascript for å kunne sjå adressa.

Mvh
Knut B

Melding nedanfor lagt ut på heiemsida 24. mars 2017.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE PÅ HARDANGERTUN ONSDAG 29. MARS 2017 KL. 1800

 Framlegg til saksliste: 

    1Val av referent, møteleiar og godkjenning av innkalling.

2.Årsmelding 2016,  framlegg til vedtak – vert godkjend. 

3.Rekneskap 2016, framlegg til vedtak – den reviderte rekneskapen vert godkjent.        

4. Kontingentar og avgifter for 2017. Styret kjem med framlegg om at ordninga med dugnad vert avvikla. Medlemsavgifta vert auka til kr. 500/år for alle registrerte medlemar. Hamneavgifta vert lagt på ein grunnpris pr. båtplass med kr. 500/år. Styret i båtlaget eller dugnadsnemnda «leiger inn» medlemar med nødvendig kompetanse til å utføra vedlikehald/arbeid – timeprisgodtgjersle vert sett til kr. 150,- Dersom arbeid/vedlikehald treng serskilt kompetanse, må båtlaget leiga inn dette til marknadspris. Alt arbeid/vedlikehald skal godkjennast av «dugnadsansvarleg eller styret. Dersom styret sitt framlegg vert vedteke av årsmøtet – må §  9 i vedtektene endrast.

Godtgjersle styret – etter dagens ordning er styret friteke for «dugnadsavgift» - noko som er meint å vera noko kompensasjon for det arbeidet som vert gjort. Dersom pkt. 4 vert vedteke av årsmøtet skal alle betala medlemsavgift og grunnpris havneavgift.

Som ein kompensasjon for at dette fell vekk - ynskjer styret å innføra ei ordning med godgjersle til styreformann, kasserar og skrivar på kr. 5000/år. Andre tillitsvalde får ei godgjersle på kr. 250/per møte dei vert kalla inn til. Dette vil òg vera med på å styrkja rekrutteringa til desse verva.

Dersom styret sitt framlegg vert godteke av årsmøtet – eventuelt med endringar – vert dette teke med under revidering § 9 vedtektene til båtlaget.

5. Budsjett 2017 vert lagt fram for årsmøtet – orientering ved kasserar. 

6. «NY» BRYGGE B jfr. årsmelding 2015 må laget vurdera å skifta ut bryggja om ikkje alt for lenge. Bryggja/elementa er av eldre dato, og kan truleg ikkje renoverast med delvis nye delar. Årsmøtet bør drøfta korleis dette skal gjerast i praksis og finansiering.

7. Bruk av straum i hamna vil vert formalisert mellom båtlaget og brukar i form av skriftleg avtale med føresegner. Frå 1.1. til 1.5. og frå 1.9. til 31.12 skal all energi som vert brukt, verta målt med straummålar – brukar vil vera ansvarleg for bruken, og  kan sjølv sikra uttaket dersom det er ynskjeleg.

Straumuttak som ikkje er i bruk eller vekkleigde -vert avlåste eller kopla frå.

I tida 1.5. til 1.9. vert straumen «fri» - og ein oppmodar alle om å la feriegjester nytta uttaka – dersom ein ikkje nyttar det sjølv.

Framlegg til vedtak – for å få tilgang til straum – må ein inngå skriftleg avtale med båtlaget, og leigar/brukar vert ansvarleg for bruken. Det vert kravd ei årleg «fastavgift» på kr.150/år + kr. 2,- pr kwh. Fastavgifta vert ikkje refundert ved kortarer/avbroten leigetid.

Det kan og opplysast at Ø. Solberg har fått i oppdrag å skifta ut 2 stk. straumsøyler, og at kostnaden med dette vil vera ca. kr. 9000,-

8. Aksjon "Rein fjøre" – styresmaktene har lagt til rette for at lag og organisasjonar kan søkja om midlar til innsamling av særleg plast i sitt nærområde, og formannen har vore i kontakt med heradet for å sjå om det er mogeleg å gjera noko her. Søknadsprosessen og dokumentasjon er omfattande, og søknadsfristen kort -16. mars d.å. Styret har vidare kontakt med heradet, og ser om det er mogeleg å søkja på andre tilskots-/refusjonsordningar i samband med dette.

9. «Ny» gjestebrygge – det er mogeleg å etablera ei ny gjestebrygge mellom brygge A og moloen. Formannen vil orientera årsmøtet om meir konkrete planar og mogelegheiter – drøftingssak.

10. NY BÅTTRALLE – båttralla som laget eig er tilårskomen og ny må lagast/kjøpast inn. Det er få brukte på marknaden, og kostnaden med transport vert ofte høg. Styret ynskjer årsmøtet si fullmakt til å arbeida vidare med prosjektet – enten kjøp eller laga ny her i Kinsarvik (det er ein del kompetanse på området i laget, og som ein kanskje kan nytta seg av).

11. Val – Kasserar Egil Urheim og styremedlem Inge Ahlsen har sagt frå seg attval. Valnemda er orientert, og har starta arbeidet med å finna nye personar til verva som nevnt. Øyvind Solberg opplyser at han kan forsetja som styremedlem og straumansvarleg i hamna.

 

12. Andre opplysningar – melding om dato årsmøte, og frist for å fremja saker var sett til 10.3.17, og orientering om dette vart lagt ut på båtlaget sine heimesider. Ingen saker  motteke ved utgang frist.

 

Kopi av saksdokumenta – vert lagt ut på årsmøtet.


 

ÅRSMELDING KINSARVIK BÅTLAG 2016

Medlemstalet er pr. 15. mars 2017 er73 stk.|

Styret i laget 2016:

Bjarte Vikane (formann – på val 2018)

Inge Ahlsen (nestformann – på val 2017)

Egil Urheim (kasserar – på val 2017)

Johnny Meland (styremedlem – på val 2018)

Knut Bue (skrivar – på val 2018)

Øyvind Solberg (vara til styre - på val 2017 – tek attval 2 år)

Lars Vaula Ystanes (vara til styre – på val 2017 )

 

Valnemnd:

Tor Eivind Osmo (på val 2018)

Terje Rongsvåg (på  val 2018)

 

Heimesida KVB:

Kristofer Eitrheim (redaktør)

 

Aktiviteten i laget er god – med dei fleste båtplassane utleigde til medlemene eller andre. I samband med ombygging båthamna Lofthus – har me og hatt ein del langtidsutleige gjennom vinteren, og ein større båt har leigd plass ved gjestebryggja sidan hausten 2016. Interessa for å kjøpa eller leiga plass i båthamna er god – og det er pr. d.d. få ledige plassar. Meir oppdatering om dette vil koma i løpet av våren – og styret viser til båtlaget sine heimesider – der INFO om dette, og andre saker vert lagt ut.

 

Styret oppmodar alle medlemene om å syta for at  e-postadressa  til ei kvar tid er oppdatert, og endringar kan meldast inn til Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadressar. Du må aktivera javascript for å kunne sjå adressa.

Styret har halde 4 styremøte sidan årsmøte 2016, og drøfta ymse saker – orientering om dette vert gjort i punkta nedanfor.

 

Økonomisk stode. Økonomien i laget er god, og rekneskap 2016 og budsjett 2017 vert lagt fram på årsmøte for godjenning. Jfr. årsmelding 2015 – har båtlaget til «gode» kr. 100.000,- hjå Ullensvang herad, som ein del avtale i fob. renovering og ombygging båtlagshuset. Styret vil fylgja opp denne saka – slik at summen vert godskreven laget.

Dugnad. Det er ikkje avhalde dugnad i 2016 – og styret kjem med framlegg om endringar i høve denne ordninga, medlemskontigent og endring av vedtektene. Styret vil likevel nemna, og takka for at mykje godt arbeid er utført av «pensjonistane» i hamna – både når det gjeld det estetiske, og auka trivsel både for eigne medlemer og gjester.

Sjå sakslista årsmøtet pkt. 4

Servicebygg. Saka vart drøfta på årsmøtet 2015, og konklusjonane i ettertid var at laget ikkje kan ta på seg denne oppgåva.

 

Bryggje B. Saka vart drøfta på årsmøte 2015 med bakgrunn i innhenta tilbod frå Alutec AS, Os og Weegruppa, Frakkagjerd. Saka vert lagt fram for årsmøtet på nytt til drøfting, og ein må sjå på korleis ein kan/skal finansiera dette – kostnaden vil truleg koma på 350-400.000 kr. pluss dugnadsarbeid.

 

Gjestekaien og moloen. Årsmøtet 2015 valde å utsetja denne saka i påvente avklaring levering massar frå veganlegg i distriktet. Deildo ser ikkje ut til å verta aktuelt, og oppstart utviding Kyrkjenes er pr. dato lite konkret. Årsmøtet bør likevel vurdera om ein skal gjera noko med gjestekaien – som har sige relativt mykje etter at han vart bygd – vedtak utsett 2015.

 

 

Ny båttralle – båttralla som laget eig er til årskomen og ny må lagast/kjøpast inn. Det er få brukte på marknaden, og kostnaden med transport vert ofte høg. Styret ynskjer årsmøte si fullmakt til å arbeida vidare med prosjektet – enten kjøp eller laga ny her i Kinsarvik (det er ein del kompetanse på området i laget, og som ein kanskje kan nytta seg av).

 

 

 

Kinsarvik, 15. mars 2017

For styret Kinsarvik Båtlag

Bjarte Vikane / formannEndring av adresse.

Pass på at når du tek i bruk ei ny e-postadresse, må du melda frå til båtlaget straks slik at meldingane våre kjem fram. Det er sekretæren i laget, Knut Bue,  som skal ha denne meldinga! Bruk gjerne kontaktlinken på heimesida til båtlaget, eller du finn e-postadressa i oversynet over styret på heimesida. 

 

Dugnadsavgifta 2016.

Kinsarvik Båtlag har krevd inn dugnadsavgift saman med årsleiga båthavna. Det vert ikkje dugnad i år – og i styremøte 26.10.16 – vart det gjort framlegg om at dette kan avreknast mot leige 2017. Dersom nokon ynskjer dugnadsavgifta refundert – må dei ta kontakt med kasserar  Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadressar. Du må aktivera javascript for å kunne sjå adressa.   eller  Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadressar. Du må aktivera javascript for å kunne sjå adressa.  – og gje opp kontonummer for innbetaling/refusjon. 

  
Bilete
Fotograf:
Kven er online
Me har 10 gjestar her no
Siste nytt
Populært
havna.com
 
Go to top of page  Båtlaget | Styret | Informasjon | Vedtekter | Hamnereglement | Dokument | Båtplassar | Straum og vatn | Dugnad | Medlemar | Kontakt oss | Lenker | Informasjon | Siste nytt |