Båtlaget arrow Informasjon  
Meny
Båtlaget
Styret
Informasjon
Vedtekter
Hamnereglement
Dokument
Båtplassar
Straum og vatn
Dugnad
Medlemar
Kontakt oss
Lenker
Siste nytt
Gjestebryggja
Om gjestebryggja
Diesel
Gjestebok
Logg inn

Gløymt passord?
Kart Kart -- Guest quay Guest quay -- Gästehafen Gästehafen -- Webcamera Webcamera
Informasjon PDF Skriv ut E-post

ÅRSMØTET OG INFORMASJON FRÅ STYRET 2018-2019.ISave

 


SAKSLISTE ÅRSMØTET 9. MARS 2018 KL. 1800  – HARDANGERTUN, KINSARVIK

Konstituering årsmøte:

-val av møteleiar, referent og godkjenning innkalling.

-årsmelding 2017

-rekneskap 2017 og budsjett 2018

 

Saker til handsaming/vedtak: (sak 7, 8, 9 og 11 er orienteringssaker, men kan diskuterast/kommenterast).

SAK 1. Ny brygge – Johnny Mæland orienterer om kontakt med Jamax, Os, og leveringsbetingelsar, praktiske spørsmål mv. Johnny Mæland er oppnevnt som prosjektleiar – og planlegg litt korleis dette skal gjennomførast – dersom årsmøtet gjer vedtak om kjøp. Gamal brygge er avtala seld til Lofthus Båtlag for kr. 10.000,- Bjarte har kontakt med dei. Styret meiner at tiltaket kan finansierast av laget sine eigne midlar utan låneopptak.

Sak 2. Straum i havna – styret gjer framlegg om kr. 0,50 i påslag straumpris + fasavgift på kr. 150/år. Vikår som elles vedteke tidlegare – rekneskapsførar har laga tekst/formulering til ordning/avtale – sjå tekst under:

Bruk av straum i hamna skal vera formalisert mellom Båtlaget og brukar i form av skriftleg avtale. Frå og med 1. september til og med 30. april skal all straum som vert brukt av medlemer eller gjester målast med straummålar og betalast for. Forbruket vert målt ved avlesing per 1/9, 31/12 og 30/4. Brukar vil vera ansvarleg for bruken, og kan sjølv sikra uttaket. Straumuttak som ikkje er i bruk eller er leigde bort, vert avlåste eller kopla frå.

 

For bruk av straum i dette tidsrommet skal betalast det same per kwh som Båtlaget betalar for straumen, pluss eit påslag på 50 øre per kwh. Dette til dekning for kostnader og arbeid Båtlaget har med å administrera ordninga. Faktura vert sendt ut i mai for 1. halvår og etter årsskiftet for 2. halvår, og skal førast i rekneskapen for det året straumen er brukt.

 

I tillegg vert det kravd ei årleg «fastavgift» på kr 150 per år som vert teke med på fakturaen for 2. halvår. Fastavgifta vert ikkje refundert ved kortare/avbroten leigetid.

 

Frå og med 1. mai til og med 31. august er bruk av straum gratis. Båtlaget oppmodar alle medlemer om å la feriegjester nytta uttaka, dersom ein ikkje nyttar det sjølv.

 

Sak 3. Leigeprisar gjester båthamna – styret gjer framleg om moderat auke prisar gjester båthamna. Båtar opp til 30 ft. 150 kr/døgn, 30-40 > ft. 200 kr/døgn.  Ordninga med prisreduksjon ekstra døgn fell vekk.  0-plassar 300 kr/mnd. Nokon plassar C-bryggja 500 kr/mnd, og leige vanlege plassar 790 kr/mnd. 

 

Sak 4. Auka bryggjeleige medlemer med fast båtplass. Styret gjer framlegg om auke kr. 100 /m – eks. vil dette medføra at eit medlem med 3 m brei båtplass får kr. 300,- meir i bryggeleige. Dette vert gjort for å byggja opp fond til framtidig vedlikehald. Ellers vil Arild orientera litt om kva me bør ta omsyn til frametter, og medlemene bør og gjera seg opp ei meining om korleis laget skal driftast, eks. utbygging av gjestehamn med tanke på fleire gjester, eller skal båtlaget primært vera for medlemer og eigne båtar..?? 

 

Sak 5. Tryggleik og stell/vedlikehald av båtar som ligg i båthamna. Nestformannen har kome med forslag om at alle båtar skal opp på land for sjekk bunnsmurning, annoder, festeanordningar brygge etc. Dette for at tryggleiken skal vera best mogeleg for båtlaget, medlemene, og førebyggja uynskte hendelsar med sakde brygge/båtar. Orientering ved nestformannen.

 

Sak 6. MVA og innmelding KNBF med tanke på moms refusjon.  Dersom årsmøtet gjer vedtak om innmelding – må vedtektene gjennomgåast og mogeleg endrast noko. KNBF kan truleg vera til hjelp omkring dette – og elles i praktiske/økonomiske  spørsmål laget måtte ha.

Notat 17.08.2017, revidert 17.02.2018 (tala på side 2)

 

Til styret i Kinsarvik båtlag (notat frå rekneskapsførar).

På styremøtet den 14. august i år kom eg inn på ordninga med kompensasjon for meirverdiavgift (mva) til frivillige organisasjonar, og i samband med dette interesseorganisasjonen Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). Kjelder for det eg gjorde greie for er i hovudsak heimesida til Lotteri- og stiftelsestilsynet som administrer ordninga med kompensasjon for mva, og heimesida til KNBF. I dette notatet er eit samandrag av det eg sa på møtet:

 

Kompensasjon for mva

 

For 2015 (utbetalt i 2016) fekk over 23 000 lag og foreiningar utbetalt 1,29 milliardar kroner frå Staten som delvis kompensasjon for utgifter dei hadde til mva. Av desse var 236 båtforeiningar, 219 gjennom KNBF og 17 sjølvstendige. Av dei som var tilslutta KNBF var utbetalt frå kr 638 til den minste og kr 445 362  til den største, gjennomsnittleg knapt kr 35 000. Ordninga har ikkje gitt full kompensasjon, sist utbetaling kompenserte 76,3% av godkjende utgifter til mva.

 

Det er to «modellar» ein kan søkja etter:

1)    Dokumentert modell, dvs. at ein må dokumentera utgifter til mva.

2)    Forenkla modell, der ein berre dokumenterer dei totale driftsutgiftene. Av dette reknar systemet med at 7% er utgifter til mva.

3)    Dersom eit lag har hatt godkjende driftsutgifter på kr 250 000, ville laget for 2015 fått utbetalt kr 250 000 x 0,07 x 0,763 = kr 13 352.

 

Eit lag som har ein stor del av utgiftene i form av utgifter det er mva på, vil altså tena på den dokumenterte modellen. Og omvendt.

 

Dersom eit lag er medlem av ein større organisasjon, for Båtforeiningar KNBF, må ein søkja gjennom organisasjonen og nytta forenkla modell.

 

Minstegrense kr 200 000 i godkjende totalkostnader (forenkla modell) eller kr 14 000 i utgifter til mva (dokumentert modell). Minstegrensa gjeld ikkje for søknad gjennom «sentralledd». Kinsarvik båtlag vil truleg falla under minstegrensa dei fleste år, slik at sjølvstendig søknad er uaktuell. Det skal gjerast ein del frådrag i grunnlaget, som kan vera aktuelle for eit båtlag. Som t.d. straum som vert betalt av medlemene, og kanskje fleire andre ting. Kan vera komplisert og må sjekkast nærare. Utgifter til investeringar skal haldast utanfor.

 

Det er eit vilkår at laget kan definerast som ein «aktiv og frivillig organisasjon» og innfrir vilkåra for registrering i Frivilligregisteret i Brønnøysund, og vera innmeld der. Dersom Kinsarvik båtlag skal meldast inn i registeret, må vedtektene tilpassast. Dagens §9 om oppløysing av laget må i alle fall endrast. Ein annan fordel med å vera med i Frivilligregisteret er at ein då kan motta Grasrotmidlar frå Norsk Tipping.

Medlemskap i KNBF

 

Kinsarvik båtlag bør vurdera medlemskap i KNBF. I praksis trur eg dette er nødvendig for å kunna delta i ordninga med mva-kompensasjon. Viss ikkje vert ein lett råka av minstegrensa, og det vil i alle fall forenkla søknadsprosessen vesentleg. Vidare vil ein der kunna få råd og hjelp i samband med ein søknad om mva-kompensasjon, særleg om kva for utgifter som skal takast med og ikkje.

 

Det er også andre fordeler med eit medlemskap i KNBF, bl.a. rabattordningar på forsikring og andre ting. Sjå heimesida deira.

 

Medlemskap for eit båtlag kostar kr 50 per medlem i året (dvs. om lag kr 3 500 for Kinsarvik båtlag). Dei har også ordning med kollektivt medlemskap for medlemene, som i tilfelle kostar kr 120 per medlem. Direkte medlemskap for ein person kostar kr 350.

 

I vårt område er følgjande båtlag medlemer i KNBF. Medlemstal i parentes, kronetalet er motteken mva-kompensasjon ved dei to siste tildelingane (utbetalt i 2016 for året 2015 /
2017 for året 2016):

 

                                               2015               2016

            Granvin (37)              kr   0               kr   9 746

            Husnes (166)             kr 110 031      kr 110 769

            Norheimsund (161)    kr  26 638       kr  17 508

            Odda (16)                   kr   0               kr   0

            Strandebarm (153)     kr  41 097       kr  37 372

            Ulvik (73)                  kr   3 394        kr   4 527

            Vikøy (59)                 kr   0               kr   4 072

            Øystese (121)             kr  10 688       kr   8 288

 

 

Sak 7. VIPS – rekneskapsførar har vore i kontakt med SPV – og oppretta konto for VIPS betaling – noko som gjer det lettare for gjester i hamna å betala for opphaldet. Kontrolltilgang Håkon og Arild konto for sjekk betaling. Laget må laga til INFO om dette i båthamna – og leggja ut kontonummer heimesidene.

 

Sak 8. Godgjersla  til styret mv. vert vidareført med fylgjande satsar:

Formann kr. 5000 år. Skrivar 5000 år. Rekneskapsførar 5000 år. Nettsideredaktør 1500 år. Styremedlem kr. 250 pr. møte. Elles vert arbeid i hamna som er godkjent (vedlikehald ymse) godtgjort med kr. 150 pr. time.  Revisor kr. 1000  pr. år. Vert vidareført dersom årsmøtet ikkje vedtek noko anna.

 

Sak 9. Bruk av tralle – satsar for bruk er kr. 100 pr. døgn for medlemer, og kr. 200 pr. døgn for ikkje medlemer. Medlemer har fortrinnsrett til leige. Det skal utformast avtale om vinterlagring med Vikane Entrepenør og vilkår knyta til dette.

 

Sak 10. Kostnad rentekompensasjon for medlemer som har vald «avbetaling» endra bryggeleige  – vert sendt ut saman med faktura medlemsavgift div (rekneskapsførar lagar oversyn utrekning for den enkelte kva dette utgjer).  Sjå eksempelet nedanfor:

 

"Styret ynskjer primært at dei som etter vedtaket av 04.12.2017 skal betala inn tilleggsinnskot, gjer dette. Men styret vil likevel, som eit alternativt tilbod for dei som måtte ønskja det og når det gjeld tidlegare endringar, tilby at dette kan ordnast med at dei i staden betalar ein årleg rentekompensasjon som tillegg til bryggjeleiga. Renta vil måtta følgja det generelle rente¬nivået, og årsmøtet vil fastsetja denne for kvart år som del av vedtaket om kontingentar og leigeprisar. Styret skisserte at ei slik rente etter dagens rentenivå vil bli om lag 2,5%. Dersom nokon i staden for å betala tilleggsinnskot vel dette alternativet, vil ein med dagens rente få eit årleg tillegg i bryggjeleiga på 2,5% av kr 9 784 = kr 245. Og ved ev. utmelding vil du då sjølvsagt berre få attendebetalt kr 10 048 tilsvarande det innskotet du er registrert med no."

 

 

Sak 11. Når det nye styret har konstituert seg etter årsmøtet – bør ein sjå igjennom og retta opp/ endra tekst i høve til endringar og vedtak som er gjort i seinare tid – både vedtekter og hamnereglement.

 

Sak 12. Val

Valstyret sitt framlegg – vert lagt fram for årsmøtet.

 

                              ÅRSMELDING KINSARVIK BÅTLAG 2017

Medlemstalet er pr. 1. mars 68 ned frå 5 frå 2016.

 

Styret i laget: Bjarte Vikane (formann på val 2018)

                         Arild Kristiansen (nestformann på val 2019)

                         Knut Bue (skrivar på val 2018)

                         Johnny Mæland (styremedlem – på val 2019)

                         Øyvind Solberg  (vara til styret på val 2019)

                         Lars Vaula Ystanes (vara til styret på val 2019)

 

Rekneskapsførar: Håkon Grønsdal

Heimesida KVB: Kristofer Eitrheim

Revisor: Vidar Jåstad

 

Aktiviteten i laget er god – med dei fleste båtplassane utleigde til medlemene eller andre inn-og utanbygds personar med båt. Også i år har me hatt ein del gjesteutleige i samband med at båthamna p Lofthus ikkje vart ferdig som planlagt.

 

Interessa for å kjøpa eller leiga plass i båthamna er svært god – og det er pr. dato berre 4 ledige plassar. Rekneskapsførar og laget har hatt ein gjennomgang av alle båtplassane og opplysingar for den einskilde i høve til økonomi og størrelse.

 

Her har det over mange år vorte gjort mindre endringar som ikkje har vorte gjort noko med, eks. medlemer har fått større/mindre båtplass. Dette arbeidet er no ajour.

 

Økonomien i laget er tilfredsstillande – men ein må nok rekna med at i åra som kjem – må det setjast av midlar/bygge opp fond for å ivareta nødvendig vedlikehald og reperasjonar.

 

Ordninga med dugnad er avvikla – men det har likevel vorte gjort ein del vedlikehaldsarbeid av medlemer etter gjeldande reglar. Mellom anna har dykkar sjekka festene for bryggjene.

 

Årsmøtet 2017 vert i år halde noko tidlegare enn vanleg – dette har samenheng med mogeleg avgjerd innkjøp av ny brygge B – sjå eiga sak til årsmøtet.

 

 

Kinsarvik, 26. februar 2018

 

Bjarte Vikane

/formann

 

KINSARVIK BÅTLAG Rekneskap  Budsjett
Org.nr.  979 894 341 2015 2016 2017 2018 2017
Medlemskontingent  18 200 18 340 34 665 33 000 34 000
Bryggjeleige fast (tidl. dugnadsgebyr) 29 900 48 800 33 625 34 000 34 000
Bryggjeleige variabel 89 172 99 492 88 960 112 000 100 000
Bryggjeleige gjester (fakturert) ikkje spes. ikkje spes. 54 475 55 000 0
Bryggjeleige gjester (kontantinnbet.) 60 652 108 519 74 786 75 000 100 000
Straum refundert 4 804 4 844 81 654 40 000 30 000
Andre inntekter 0 0 400 3 000 0
Eingongsavgift ved tildeling av bryggje 10 080 13 060 15 400 15 000 10 000
Renter, rentekomp., purregebyr 2 359 1 205 3 635 3 000 1 500
Sum driftsinntekter 215 167 294 260 387 599             370 000             309 500
Kontorutg., administrasjon, forsikring 48 446 31 356 40 953 40 000 35 000
Godtgjersler for administrasjon 0 0 23 000 25 000 0
Godtgjersler for vedlikehald / "dugnad" 0 0 14 850 15 000 0
Straum 39 554 34 126 70 775 55 000 35 000
Vedlikehald m.m. 29 800 34 094 38 670 45 000 40 000
Utstyr inkl. båt-tralle 0 0 52 861 10 000 55 000
Gjestebryggje (tidl. ny bryggje / lokale) 50 644 0 22 500 0 0
Gebyr, avgifter 233 195 1 142 1 000 2 500
Kommunale avgifter 7 518 7 890 8 274 10 000 8 000
Tap på fordringar 0 0 1 375 0 0
Eksternt lån: Renter, gebyr 0 0 0 5 000 0
Tilbakebetalt dugnadsavgift 0 0 46 000 0 0
Sum driftsutgifter 176 195 107 661 320 400             206 000             175 500
Driftsresultat før avskrivingar 38 972 186 600 67 200 164 000 134 000
Avskrivingar -51 600 -51 600 -64 001 -64 000 -51 600
Driftsresultat etter avskrivingar -12 628 135 000 3 199 100 000 82 400
Innbetalt innskot tildeling bryggjer 105 363 100 528 123 080    
Attendebetalt innskot bryggjer -117 273 -95 998 -53 009    
SUM netto innskot bryggjer -11 911 4 530 70 071 0 0
           
Investering / større vedlikehald 35 290 0 0 550 000 400 000
Betalt mva (inngår i driftsutg.): ikkje berekna 33 983
 
Balanse per 31.12 i året 2015 2016 2017  
Bankkonto 3450.10.45731 81 149 91 148 15 057
Bankkonto 3450.65.51767 167 638 348 769 557 295  
Uteståande krav minus kortsiktig gjeld 0 0 4 836  
Verdi anlegg 977 016 925 416 861 415  
Sum aktiva 1 225 803 1 365 333 1 438 603  
         
Innskot frå medlemene (skuld) 1 073 004 1 077 534 1 097 399  
Eksternt lån 0 0 0  
Eigenkapital  152 800 287 799 341 204  
Sum skuld og eigenkapital 1 225 803 1 365 333 1 438 603  

 

****************************************************************************


Referat frå årsmøtet 9.3.2018 – Hardangertun Kinsarvik

Medlemene vart ynskt velkomne (14 stk) av formannen, og innkalling, årsmelding og rekneskap 2017 og budsjett 2018 vart godkjent. Årsmøtet ynskjer at laget opprettar «mailgruppe», og at innkalling til årsmøte med sakspapir vert sendt elektronisk til medlemene.

Sak. 1 – ny brygge. Johnny Mæland orienterte om prosessen, og val av leverandør (Jamax, Os i Hordaland). Årsmøtet vedtok styret sitt forslag samrøystes, dvs. det vert inngått kontrakt med Jamax levering vår 2018, finansiering av laget sine eigne bankinnskot. Johnny Mæland er prosjektleiar/tilretteleggjar av praktisk arbeid mv.

Sak 2 – straum i hamna. Styret sitt forslag forkasta med 5 for/9 mot. Forslag frå Arild Kristiansen/Terje Kvalvik om berre adm. påslag kr. 150/år vart vedteke. Straumpris vert gjeldande pris straum til brukarane + adm. påslag kr. 150/år.

Sak 3 – leigeprisar gjestehamn. Styret sitt framlegg (sjå sakspapir) vedteke med tillegg – båtar over 40 fot, kr. 250,- døgn. Ordninga med reduksjon (rabatt) fleire døgn fell vekk.

Sak 4 – auka bryggjepris/leige. Styret sitt framlegg vedteke mot 1 stemme. Dvs. bryggjeleiga aukar med kr. 100 kr/m brygge pr. år.

Sak 5 – tryggleik i hamna. Styret skal fylgja opp vedtektene/hamnereglementet i høve stell og vedlikehald båtane i hamna. Eks. festing i brygge jfr. reglement, og båtar skal opp kvart 2. år for reingjering groe, sjekk av anodar osv.

Sak. 6 – MVA- registrering og innmelding KNBF (Kongeleg Norsk Båtforening) – innmelding i registeret for mva – refusjon og KNBF vedteke samrøystes.

Sak 7 - VIPS – det er no mogeleg å betala for seg med nemnde ordning – gjestehamn og faktura til båtlaget.

Sak 8 - godgjersla til styret – vart vedteke vidareført jfr. saksdokumenta til årsmøtet.

Sak 9 - bruk av tralle – årsmøtet vedtok vidareføring av dagens ordning mot 1 stemme.

Sak 10 – rentekompensasjon for medlemer som har vald «avbetaling» endra bryggjeleige – orienteringssak til årsmøtet.

Sak 11 – Gjennomgang av vedtekter/hamnereglement. Nytt styre skal gå igjennom nemnde dokument, og vurdera ekstraordinært årsmøte – dersom endringar krev dette.

Sak 12 – val. Bjarte Vikane (attvald som formann)

                       Terje Rognsvåg - ny skrivar (Knut Bue ynskte ikkje attval)

                       Terje Kvalvik - nytt styremedlem

 

 

Valkomite:   Reidar Steingildra – nytt medlem

     


NYTT FRÅ STYRET 2018-2019.


STYREMØTET TYSDAG 10. APRIL 2018 KL 1700

Til stades:
Bjarte Vikane, Arild Kristiansen, , Øyvind Solberg, Terje Kvalvik og rekneskapsførar Håkon Grønsdal
Johnny Mæland og Terje Rognsvåg hadde varsla forfall.

1. Referat etter styremøte 26.2.18.
Gjennomgang av referatet i regi av nestformann Arild, sak 1- 11. Kommentar i høve bryggjeleige/ kostnad på etterregulert breidde, omgrepet som skal nyttast er rentekompensasjon, - ikkje avdrag.
Hamnereglementet,- pr. no er det ikkje aktuelt med endringar.

2. Kven gjer kva i styret, - organisering av arbeidet, - vedtekter m.m
Inn- og utmelding av laget må skje skriftleg på epost eller ved brev til laget. Forslag om å lage ein rutine på heimesida for innmelding, der ein spør etter namn, adresse, telefonnummer, båttype, størrelse og yngst storleik på båtplass.

Vedtekter, - det trengs ein gjennomgang av vedtektene i laget. Arbeidet kan slik ein vurderer det venta, ein må sjå det opp mot mellom anna forslaget om endring i forskift om MVA- kompensasjon. Skrivar må involverast i dette arbeidet.

Plassering av medlemspermar m.m. , 1 hjå rekneskapsførar, den andre i låst skap i klubbhus. Båtlaget har eigen pc, etterlyser denne hjå avgått skrivar.

Rekneskapsførar la fram notat om sine oppgåver for Båtlaget. Styret tok notatet til orientering, - ikkje merknad til dette.

3. Avtale med Ullensvang herad om klubbhuset.
Rekneskapsførar har teke kontakt med heradet om avtalen med tanke på avklaringar rundt innhaldet i den. Styret må haldast informert om dette arbeidet, formann må involverast om det kjem til drøfting/ forhandlingar.

4. Kompensasjon for MVA – innmelding i KNBF
Innmelding i KNBF skjer i tråd med vedtak på årsmøtet, rekneskapsførar har starta prosessen. Det er på sentralt hald fremja forslag om endringar i forskrift om momskompenasjon for lag og foreiningar. Sjå eige notat frå kasserar om saka, - som føreslår at ein utset handsaming til ei eventuell forskriftsendring er avklara. Styret er samde om å utsetje saka om MVA-kompensasjon.

5. Eventuelt
Kva skal ein gjera med den gamle tralla? Bjarte set fram forslag om at han kan frakte den til gjenvinningsstasjonen i Husemoen for kr.1000,- Ingen andre forslag 
– vedteke.

page1image1637968page1image1651280page1image1655856page1image1656064page1image1656272page1image1656480page1image1656688

Den nye tralla må ferdigstillast. Det trengs eit eller anna oppå ståldragaren der kjølen skal stå nedpå. Arild tek ansvar for denne jobben.

Hamnesjefen, - Andreas, ynskjer oppslag på kvar bryggje med namn, tlfnr. og breidde på båtplass . Dette for å lette arbeidet som gjestehamn. Rekneskapsførar har utkast til løysing, og ser på dette.

Terje Kvalvik

Fungerande skrivarSTYREMØTET MÅNDAG 4. JUNI 2018 KL. 18.

Til stades: Bjarte Vikane, Arild Kristiansen, Øyvind Solberg, Terje Kvalvik, Johnny Mæland, Terje Rognsvåg og rekneskapsførar Håkon Grønsdal

1.    Referat etter styremøte 10.04.18.  Referat godkjent uten merknader.

2.    Status/Orientering økonomi. Rekneskapsførar Håkon Grønsdal gjekk gjennom førebels rekneskapstal. Likviditeten er god. Johnny Mæland forklarte at det var tinga reservedelar til bryggjevedlikehald for ca Nok 10.000. Dugnadspengar som skal verta betalte etter arbeid med ny bryggje, kjem på ca Nok 20.000,- og nye straumsøyler reknar ein med vil kosta om lag Nok 20.000. Totalt om lag Nok 50.000. Vi vil då framleis ha nærare Nok 300.000,- på konto.

Det var semje om at vi burde byrja arbeida med eit langtidsbudsjett for å visa kva prosjekt/vedlikehald som må takast på sikt. Dette langtidsbudsjettet bør verta vedteke saman med ordinært budsjett på årsmøtet.

Terje Rognsvåg tek seg av registrering i Brønnøysund av nytt styre. Referata frå årsmøta bør verta underskrivne av fleire personar som er til stades på årsmøta. Dette bør vi ha innarbeidd i rutinane/vedtektene våre.

3.    Status/Orientering drift. Håkon Grønsdal hadde laga til eit fint oversyn over alle bryggene. Håkon bad styret kontrollera at dette stemte. Vidare diskuterte styret: 

Bruk av tralle vart handsama som sak 9 på årsmøtet– satsar for bruk er kr. 100 pr. døgn for medlemer, og kr. 200 pr. døgn for ikkje-medlemer.Styret meiner at summen er så låg at med døgn i denne samanheng så er det pr. dag/dato. Medlemmer som bruker tralla kan sjølve notera datoar og vipsa leiga for tralle til båtlaget.

Arild Kristiansen er kontaktperson i båtlaget. Arild, i samråd med leiar Bjarte Vikane, avgjer bryggetildeling og andre ting som må/kan verta vedteke mellom styremøta. Større saker vert handsama i styret.

Terje R sender e-post til medlemer om at festing av båtar skal vera utført slik hamnereglementet lyder før 1.oktober. Dersom dette ikkje er gjort, vil styret organisera arbeidet gjort til kostnad for eigar. I e-posten skal vi også minna medlemer om regelen som vart vedteken på årsmøtet sak 5: Båtar skal opp kvart 2. år for reingjering av groe, sjekk av anodar osv.

Arild ryddar bort skrot innanfor porten på C-bryggja.

 

04.06.2018

Kinsarvik

 

 

Terje Rognsvåg

 

Sekretær


STYREMØTET MÅNDAG 24.09. 2018.

Til stades: Bjarte Vikane, Arild Kristiansen, Terje Kvalvik, Terje Rognsvåg og regnskapsfører Håkon Grønsdal. 

                   Johnny Mæland og Øyvind Solberg var ikkje til stades

1.   Referat etter styremøtet 04.06.18.  Referat godkjent utan merknader.

2.   Status/Orientering økonomi. 

Rekneskapsførar Håkon Grønsdal gjekk gjennom førebels rekneskapstal. Økonomien er tilfredsstillande. Både inntekter og utgifter ca Nok 20.000,- under budsjett. 

Styret gjorde vedtak om at ein burde ta kontakt med kommunen for å prøva få til ny avtale for både hamna og klubbhuset. Bjarte kontaktar Ullensvang Herad og luftar at vi ynskjer diskutera avtalane vi har.  Bjarte, Arild og Terje be om møte med Ullensvang Herad ved Magne Eivind Moe.

Viktig at vi arbeider med å få oppdatert vedtekter og hamnereglement fram mot årsmøtet. Håkon har laga nokre forslag som han sender til styremedlemane slik at vi kan bruka dette som utgangspunkt saman med eksisterande vedtekter.

Arild undersøkjer pris og vilkår på forsikringane våre.

Av dei som har leigd plass i sumar, har 86% betalt med Vips. Av totalt 100 stk. har 3 stk. ikkje betalt. 

3.   Status/Orientering drift. 

Båtlaget har fått søknad frå ein som ynskte verta medlem om få plass til båt på  30’+ . Terje R sa at han hadde bede om å få flytta til bryggje A med lang utliggjar, og det var semje om at medlemar skal verta prioriterte. 

Arild sender e-post til søkjar om at det er plass til 26’. 

Det var semje i styret at når vi leverer ut lyklar til gjester med vinterleige, må dei betala Nok 500,- i depositum. 

Bjarte og Arild undersøkjer om det er medlemar eller andre som har lyklar dei ikkje har trong for. 

Johnny hadde i framkant av styremøtet sendt e-post der han nemner at han ynskjer få utbetra flyteelement på bryggje C og få laga til greasniplar på ny tralle. Styret ynskte at Johnny tok ansvar for dette og kalla inn turvande medlemar til dugnad. Johnny vurderer også om defekt flytedelement kan verta utbetra. 

Arild kontaktar Hernes frå Hardangerdykk for inspeksjon av feste og hjelp til å festa wire på lodd mellom B og C som Bjarte skal flytta med hjulmaskin.

Styret ynskte at Johnny henta inn prisar på ulike lengder utliggjarar. Styret treng dette for å kunna planleggja utskifting av øydelagde utliggjarar, men òg for å kunna vurdera kostnad med å gå opp til 10m for dei største båtane. Pris på 10, 8,7 og 6m.

Kjettingfesta til land på A. og B-bryggja er delvis nedgravne og desse bør verta kontrollerte. Eventuelt bør ein vurdera om ein kan setja nedi pålar som ein kan festa kjetting i. 

Nyaste gjestebryggje er delvis gliden ut. Bjarte gjer framlegg om at vi kan slå nedi pelar på innsida. Dette må verta gjort til våren

4.   Eventuelt

Styret tykkjer det hadde vore fornuftig innføra meterpris for gjester som ynskjer vinterleige.

 

24.09.2018

Kinsarvik 

 

Terje Rognsvåg

SekretærStyremøtet 13.11.18

Sak:  Leigekontrakten vår i båthamna og eit "laust"  tilbod frå heradet om det er interesse for å kjøpa klubbhuset, -Jfr. epost.

Følgjande møtte:

Bjarte Vikane, Arild Kristiansen, Johnny Meland, Håkon Grønsdal og Terje Kvalvik

Skrivar Terje Rognsvåg - hadde ikkje høve til å møta.

Saker som vart omhandla:

1. Leigekontraktar med Ullensvang herad.  

Leiar orienterte etter samtale med heradet v/Magne Eivind Moe. Båtlaget vart i møtet oppfordra til å skrive ein søknad / brev om overtaking av bygget.

Vedtak:  Det vert skrive brev til Ullensvang herad der ein be om møte i høve leigekontrakt på klubbhus og hamn. Håkon utformar utkast til brev.  Leiar signerer brevet, - og stiller i møte med heradet.  Nestleiar / sekretær deltek, - evt. Håkon.

2. Budsjett    

    Rekneskapsførar gav oppdatering på budsjett/ førebels årsresultat.

3. Eventuelt

Tidlegare vedtak i høve revidering av vedtektene til laget vart sett på vent. Det synest ikkje vera dei store summane å henta på refundert moms på drift.                       


Terje Kvalvik

 referent 
Bilete
Fotograf:
Kven er online
Me har 1 gjestar her no
Siste nytt
Populært
havna.com
 
Go to top of page  Båtlaget | Styret | Informasjon | Vedtekter | Hamnereglement | Dokument | Båtplassar | Straum og vatn | Dugnad | Medlemar | Kontakt oss | Lenker | Informasjon | Siste nytt |