Båtlaget arrow Informasjon  
Meny
Båtlaget
Styret
Informasjon
Vedtekter
Hamnereglement
Dokument
Båtplassar
Straum og vatn
Dugnad
Medlemar
Kontakt oss
Lenker
Siste nytt
Gjestebryggja
Om gjestebryggja
Diesel
Gjestebok
Logg inn

Gløymt passord?
Kart Kart -- Guest quay Guest quay -- Gästehafen Gästehafen -- Webcamera Webcamera
Informasjon PDF Skriv ut E-post

Referat frå Styremøte i Båtlaget 25.09.2019 kl. 18.00 i Klubbhusetpage2image1765536

Tilstades: Bjarte Vikane, Arild Kristiansen. Terje Kvalvik, Kjetil Hauge (vara for Johnny Mæland) og Terje Rognsvåg

Håkon Grønsdal var med under punkt 2.
1. Referat frå møte 02.05.2019 blei godkjent 2. Økonomi v/Håkon.

Håkon gikk gjennom notat han hadde lagd til møte om rekneskapen per 25.09 til møte. Kontingent og bryggeleige er inntektsført med kr 178.250 og sum betaling gjester er kr
128 480. Netto inntekt frå Campingplassen for Landsfestivalen gav oss kr 54 534. Utgiftene ser ut til å bli som budsjettert. Det blei diskutert at en til årsberetning bør stipulere kva dugnad under landsfestivalen ville kostet dersom en skulle betalt dugnadsavgift til de som deltok på dugnaden. Håkon ble takket for at han gjør rekneskapen så ryddig og oversiktlig for styrets medlemmer.

3. Oppkjøp av båtplass til kommersielt bruk..

Styret diskuterte kva vi skulle si til å la næringsdrivande kjøpe fleire plasser til utleige-båtar. Vi har i dag fleire båt-plasser i havna som er kjøpt opp av næringsdrivande. Det har også tidligere vært næringsdrivende som har ytret ønske om å kjøpe mange plasser. Det blei en diskusjon på at det i vedtektene ikke er lagt opp til at havna skal brukas til næring. Det var enighet om at dette er en sak som årsmøte må ta stilling til og at styret lager en innstilling. Terje K og Terje R lager et utkast til neste styremøte.

4. Leige avtale med kommunen.

Det har vært videre positive samtaler med Magne Eivind i Heradet om ny leieavtale. Det har vært en del diskusjon om hvordan avtalen om opptrekks-plassen og vedlikehold av båter på land skal reguleres. Her er det veldig viktig at ikke vi ødelegger for oss selv med at vi ikke tar tilstrekkelig hensyn når båter blir spylt og pusset på land. Det er ikke behov for å kjøre båtene langt inn på plenen og presenning skal brukes under båtene slik at en får samlet skjell og annen fast avfall fra båtene.

5. Lengde (utløp) på tippløyve på moloen?

Terje K fikk oppdrag med å undersøke om løyve vi har fra Fylkesmannen i Hordaland til dumping av steinmassar i forbindelse med utbedring av Rv. 13 gjelder til prosjekt er ferdig. Eventuelt så står det at melding må sendast Fylkesmannen dersom løyvet ikke er tatt i bruk innen 4 år. Er det behov for det i dette prosjekt ?

6. Drift

Arild har gjort klar kontantar i forbindelse med utbetaling til Walter Skråmestø av uteståande for depositum til innlevert nøkkel og refusjon av innbetalt kontingent. Dette var etter krav frå Walter, da han ikkje ville gi oss kontonummer. Arild har hatt dette klart frå 03.08.2019.

Arild har hatt kontakt med dykker som kommer ut i løpet av høsten. Dersom andre har behov for bistand frå dykker så kan det være lurt å signalisere dette til Arild så tidlig som mulig.

Bjarte har hatt kontakt med Ola Reinsnås om sveising av utrigger på C-Brygge

Det var enighet om at Arild og Terje R begynner å lage utkast til en langtidsplan for oppgradering av bryggene.

7. Eventuelt

Det var kommet en henvendelse fra Landsfestival-komiteen. De ønsket å holde en liten fest for de som hadde bidratt mye til å gjøre landsfestivalen til en suksess. Båtlaget var invitert. Styret vedtok at Bjarte, Arild, Haakon, Reidar og Jarle var gode representanter for båtlaget til denne sammenkomsten.

Kinsarvik 25.09.2019

Terje Rognsvåg Skrivar


ÅRSMØTET OG INFORMASJON FRÅ STYRET 2019-2020.ISave

 Til medlemmer i Kinsarvik båtlag

Innkalling til Årsmøte i Båtlaget tirsdag 26.03.2019 kl 18.00 på Hardangertun

 

Årsmøtesaker

Saker som eit medlem ynskjer handsama på årsmøtet, må vera mottekne av styret seinast 7 dagar før årsmøtet.

1.      Konstituering

Valg av møteleiar, referent og ein person til å skriva under protokoll

2.      Årsmeldinga til styret

3.      Rekneskapen i revidert stand, under dette ev. merknader frå revisorane

4.      Fastsetjing av kontingentar som nemnt i §3

5.      Framlegg frå styret til budsjett.

6.      Sjå til at tidlegare vedtak er utførde.

7.      Andre saker som står på saklista, herunder innkomne framlegg.

a.       Endring av vedtekter

b.       

8.      Val i samsvar med det som står nedanfor:

Medlemer til styret, kvar av dei skal veljast for to år om gongen: 

Leiar:                    Bjarte Vikane                    - på val 2020

Nestleiar:            Arild Kristiansen              - på val 2019

Skrivar:                Terje Rognsvåg                - på val 2020

Styremedlem:  Johnny Mæland              - på val 2019

Styremedlem:  Terje Kvalvik                     - på val 2020

Varmedlem:      Øyvind Solberg                - på val 2019

 

Valnemnd:         Tor Eivind Osmo

                               Reidar Steingildra

 

Reknskapsførar:          Håkon Grønsdal

Revisor:                      Vidar Jåstad

 

 

Kinsarvik

12.02.2019

 

Terje Rognsvåg 

For leiarREKNESKAPEN FOR 2018.

Som de ser er det eit driftsresultat på pluss kr 195 000 før avskrivingar, kr 131 000 etter avskrivingar. Begge deler kr 31 000 betre enn budsjettert. Investert knapt kr 482 000.

Så er det ein minus på ut- og innbetalingar på innskot for bryggjer på knapt kr 63 000. Men dette påverkar ikkje driftsresultatet; forpliktingar / gjeld til medlemene er sjølvsagt tilsvarande redusert. 


KINSARVIK BÅTLAG Rekneskap Budsjett Avvik
Org.nr.  979 894 341 2016 2017 2018 2018 i høve budsj.
Medlemskontingent  18 340 34 665 34 042 33 000 1 042
Bryggjeleige fast (tidl. dugnadsgebyr) 48 800 33 625 33 083 34 000 -917
Bryggjeleige variabel 99 492 88 960 108 240 112 000 -3 760
Bryggjeleige ikkje-medl. (fakturert) ikkje spes. 60 475 18 640 55 000 -36 360
Bryggjeleige gjester (kontant + vipps) 108 519 68 786 116 080 75 000 41 080
Straum refundert 4 844 81 654 23 608 40 000 -16 392
Andre inntekter 0 400 400 3 000 -2 600
Eingongsavgift ved tildeling av bryggje 13 060 15 400 8 380 15 000 -6 620
Renter, rentekomp., purregebyr 1 205 3 635 4 074 3 000 1 074
Sum driftsinntekter 294 260 387 599 346 547 370 000 -23 453
Kontorutg., administrasjon, forsikring 31 356 40 953 46 168 40 000 6 168
Godtgjersler for administrasjon 0 23 000 23 500 25 000 -1 500
Godtgjersler dugnad (utanom invest.) 0 14 850 3 750 15 000 -11 250
Straum  34 126 70 775 44 371 55 000 -10 629
Vedlikehald m.m. 34 094 38 670 18 422 45 000 -26 578
Utstyr inkl. båt-tralle 0 52 861 3 641 10 000 -6 359
Gjestebryggje (tidl. ny bryggje / lokale) 0 22 500 0 0 0
Gebyr, avgifter 195 1 142 2 448 1 000 1 448
Kommunale avgifter 7 890 8 274 8 688 10 000 -1 312
Tap på fordringar 0 1 375 600 0 600
Eksternt lån: Renter, gebyr 0 0 0 5 000 -5 000
Tilbakebetalt dugnadsavgift 0 46 000 0 0 0
Sum driftsutgifter 107 661 320 400 151 588 206 000 -54 412
Driftsresultat før avskrivingar 186 600 67 200 194 959 164 000 30 959
Avskrivingar -51 600 -64 001 -64 000 -64 000 0
Driftsresultat etter avskrivingar 135 000 3 199 130 959 100 000 30 959
Innbetalt innskot tildeling bryggjer 100 528 123 080 107 575   107 575
Attendebetalt innskot bryggjer -95 998 -53 009 -170 364   -170 364
SUM nto innskot bryggjer / nøkkel 4 530 70 071 -62 789 0 -62 789
           
Investering / større vedlikehald 0 0 481 842 550 000 -68 158
Betalt mva drift (inngår i driftsutg.):   33 983 20 363
 
Balanse per 31.12 i året 2016 2017 2018 Endring  
Bank, driftskonto 91 148 15 057 19 820 4 763  
Bank, høgrentekonto 348 769 557 295 208 078 -349 217  
Uteståande krav minus kortsiktig gjeld 0 4 836 -383 -5 219  
Verdi anlegg 925 416 861 415 1 279 257 417 842  
Sum aktiva 1 365 333 1 438 603 1 506 772 68 169  
           
Innskot frå medlemene (skuld) 1 077 534 1 097 399 1 034 610 -62 789  
Eksternt lån / kassakreditt 0 0 0 0  
Eigenkapital  287 799 341 204 472 162 130 958  
Sum skuld og eigenkapital 1 365 333 1 438 603 1 506 772 68 169  
I kolonna for rekneskap 2017 er nokre av inntekts- Kinsarvik, den  12.1.2019
postane omgruppert i høve den "offisielle" rekneskapen. Håkon Grønsdal


page1image1720288

Årsmelding Kinsarvik Båtlag 2018

Medlemstalet er 12.02.2018: 62 med brygge og 6 utan brygge
Det er 12.02.2018 ledig 8 plasser i havna. Av disse er 4 store og resten for mindre båter.

Styret i laget har vært samansett av:

Leiar: Nestleiar: Skrivar: Styremedlem: Styremedlem: Varmedlem:

Rekneskapsførar: Heimesida: Revisor:

Valkomité:

Bjarte Vikane Arild Kristiansen Terje Rognsvåg Johnny Mæland Terje Kvalvik Øyvind Solberg

Håkon Grønsdal Kristofer Eitrheim Vidar Jåstad

Tor Eivind Osmo Reidar Steingildra

- på val 2020 - på val 2019 - på val 2020 - på val 2019 - på val 2020 - på val 2019

Det har i årsmøteperioden vært 5 styremøter.

Arbeid i perioden:

Vedlikehaldsarbeid av bryggene.

Det er kjøpt inn flyteelement som erstatning for øydelagd element på brygge C.

Utskifting av 5 av 7 element med utriggere på brygge B.

Som vedtatt på årsmøte i 2018 5 av 7 element med utriggere på brygge B bytta ut. Gamle brygga blei seld til Lofthus båtlag.

Kontroll av bryggefestene.

Hardangerdykk gjorde også i år en god jobb med kontroll av bryggene. Et av ankerfestene bør byttes og en moring ligger for høyt inne ved innseiling mellom B og C brygge.

Molo er forlenga et par meter.

I forbindelse med anleggsarbeid i Kinsarvik har molo blitt forlenga et par meter

Klubbhuset er blitt meir brukar vennlig.

Noen av medlemmene har i samråd med styret pynta og opp gradert klubbhuset. I forbindelse med at Arild flytta inn i båten hadde han stort TV og tuner som han har fått plassert i klubbhuset. Styret håper at alle medlemmer bruker klubbhuset aktivt som en møteplass. Klubbhuset skal være en plass vi alle kan ha det hyggelig sosialt sammen og prate om båter, om havna og andre ting som interesserer. Alle medlemmer har nøkkel.

page2image1728576

Arbeid med gjeste båtar.

Som regnskapet viser så tar vi inn Nok 134.760,- på gjestebåter. Det er nesten like mye som vi andre betaler totalt i året (Nok 175.000,-). Dette får vi til blant annet til på grunn av noen flittige medlemmer som bruker mye av sommeren på å lose gjestebåter inn i ledige båser. Styret ønsker å uttrykke en stor takk til disse medlemmene.

Arbeid med leigekontraktane av havna og klubbhuset

Styret har vært i kontakt med heradet for å prøve å få ny avtale om ein forlenga avtale om leige av havna og klubbhus eventuelt å få overta klubbhuset. Det blir gitt meir orientering om dette på årsmøtet.

Innmelding i Kongelig Norsk Båtforbund

Som vedtatt på årsmøte er nå Kinsarvik Båtlag innmeldt i Kongelig Norsk Båtforbund

Arbeid med Kompensasjon for MVA og innmelding i KNBF.

Arbeid med Kompensasjon for MVA blei utsatt til ei eventuell forskriftsendring er avklara. For båtforeningar er investeringar i bryggeanlegg unntatt momskompensasjon. Dette har KNBF protestert kraftig på, men er ikke blitt hørt. På den annen side vil man få momskompensasjon for årlige drifts- og vedlikeholdskostnader for bryggeanlegg. Styret ønsker å legge saken i bero inntil videre.

Fast «vaktmester» i havna.

Frå 1.01.2019 flytta Arild Kristiansen permanent ut i båt. Dette informerte han styret om i november 2018. Han utrykte ønske å få betale for ekstra bruk av dusj og vaskemaskin. Det blei tatt godt i mot av styret da det er en fordel at det er noen som passer på i havna mye av tida.

Oppfølging av tidligere årsmøtevedtak

Styret har sendt ut melding til medlemmene der styret minner på om tidligere vedtak om krav til feste av båtene, § 5 i Hamnereglementet. I tillegg minna vi på vedtak som vart gjort på Årsmøte 09.03.2017 om at alle båter skal opp kvart 2.år for reingjøring av groe, sjekk av anoder osv.

Gjennomgang av vedtekter

Styret har hatt en gjennomgang av vedtektene og vil fremme noen endringer for årsmøte.

..................................................... Bjarte Vikane
Leiar

.................................................... Terje Rognsvåg Skrivar

................................................... Terje Kvalvik Styremedlem

............................................... Arild Kristiansen Nestleiar

.............................................. Johnny Mæland Styremedlem


 

 
Bilete
Fotograf:
Kven er online
Me har 14 gjestar her no
Siste nytt
Populært
havna.com
 
Go to top of page  Båtlaget | Styret | Informasjon | Vedtekter | Hamnereglement | Dokument | Båtplassar | Straum og vatn | Dugnad | Medlemar | Kontakt oss | Lenker | Informasjon | Siste nytt |